top of page

Algemene voorwaarden

FOTOSHOOTS

Studio bokka met maatschappelijke zetel te B-8970, Poperinge, Klimopstraat 16 en ondernemingsnummer BE07 53 40 62 25

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: lisa@studiobokka.be

 

Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio bokka en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 2: Definities

2.1. De fotograaf: Studio bokka, hierna genoemd “de fotograaf”; 8970 Poperinge, Klimopstraat 16.

 

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

 

2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

 

 

Artikel 3: Prijs en offertes

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW. 3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

 

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

 

 

Artikel 4: Overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

 

 

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het volledige bedrag. Dit bedraagd bedraagt 100% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

 

4.3. De foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten worden door de fotograaf slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever na goedkeuring door de opdrachtgever en na volledige betaling van het voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen uitdrukkelijk een levertijd werd overeengekomen. De fotograaf zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de opdrachtgever met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud 

van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.

 

4.4. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige bedrag aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

 

4.5. Ingeval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed: – bij annulatie tot 24 uur voordien : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 48 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

 

4.6. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: – uitstel 24 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel 48 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten . uitstel 72 uur voordien : minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten – uitstel meer dan 72 uur voordien : alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering

 

4.7. Indien in de uitvoering van de opdracht door de fotograaf een USB met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal foto’s per USB afhankelijk van de aard van de opdracht. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de USB ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kleine afwijkingen zijn mogelijk, in functie van het resultaat van de fotoreportage): – Huwelijksreportage: – Reclameshoot: – … – Andere dan hierboven opgesomd: max. … foto’s

 

4.8. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s via USB aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 5: TFP/TFCD fotosessies (vrij werk)

5.1. Time for Pictures of Time for CD is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het TFP/TFCD statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. De fotograaf kan dit bv. beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolioaanvulling kunnen dienen.

 

5.2. In dit geval zijn de bepalingen van art. 13 integraal van toepassing.

 

 

Artikel 6: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – andere)- wijziging van de bestelling

 

6.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

 

6.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

 

6.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

 

6.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

 

6.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het “goed voor order”.

 

Artikel 7: Betalingen

7.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.

 

7.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten .

 

7.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag kan overmaken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

 

 

Artikel 8: Levering, verzending, onkosten

8.1. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient de fotograaf hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

 

8.2. Alle bestellingen worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

8.3. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.

 

8.4. De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.

 

8.5. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product.

 

8.6. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling. Het volledige bedrag moet door de fotograaf ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan.

 

8.7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

 

8.9. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

 

8.10. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

 

8.11. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

 

8.12. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen maximum tot 50% van zijn honorarium worden aangerekend.

 

8.13. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden maximum tot 50% van het daghonorarium.

 

 

Artikel 9: Overmacht

9.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

 

9.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

 

9.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

 

9.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval ,zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

 

 

Artikel 10: Kwaliteit van het werk

10.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

 

10.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

10.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

 

10.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

 

11.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

11.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

 

11.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

 

11.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

11.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

 

11.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag

 

11.8 De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

 

11.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

 

11.10. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden, maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

 

11.11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

 

11.12. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

 

11.13. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

 

11.14. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven xstralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

 

 

Artikel 12: Klachten

 

12.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: lisa@studiobokka.be

 

12.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

 

Artikel 13: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s (Berner conventie van 24 juli 1971 (internationaal) en de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, overgenomen in titel 5 van boek XI van het wetboek economisch recht)

 

13.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten van alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de fotograaf wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte, opdrachtbevestiging of factuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze enkel het recht tot éénmalig gebruik omvat, dit in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.

 

13.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

 

13.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

 

13.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

 

13.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

 

13.6. Het is verboden voor de opdrachtgever om de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In geval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar /rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf.

 

13.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “©Studio bokka – Lisa Bocarren”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen.

 

13.8. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

 

13.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Studio bokka – Lisa Bocarren” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 EUR per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.

 

 

Artikel 14: Portretrecht

14.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

 

14.2 De opdrachtgever geeft toestemming aan de fotograaf om alle beelden gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht te gebruiken voor publicitaire doeleinden, waarbij de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangebrachte modellen herkenbaar op de beelden afgebeeld zijn. De beelden kunnen bijvoorbeeld, doch niet limitatief, geplaatst worden op de website van de fotograaf of verspreid worden via alle mogelijke openbare kanalen, zoals daar zijn: magazines, handelsbladen en social media (tevens niet-limitatief).

 

Artikel 15: Bewaring van de bestanden

15.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 60 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. 

 

Artikel 16: Garantie 

16.1. Indien na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst is geslopen die door de opdrachtgever foutief was doorgegeven, dan maakt de fotograaf het ontwerp opnieuw met een korting van 15%.

 

Artikel 17: Wijzigingen voorwaarden

17.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Ieper bevoegd.

 

 

Alle andere producten/diensten online en offline

Studio bokka met maatschappelijke zetel te B-8970, Poperinge, Klimopstraat 16 en ondernemingsnummer BE07 53 40 62 25

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: lisa@studiobokka.be

 

A rtikel 1 – 

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.

2. dienst: de diensten die wij leveren: Studio bokka . 

3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.

5. klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als klant en mezelf.

7. Producten: alle producten die worden aangeboden via site, e-mail, social media

8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

9. Websites: www.studiobokka.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als dienstverlener onze diensten en producten aan jou, de klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

 

3.1. De dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of via sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. De prijzen zijn steeds inclusief BTW. 

 

3.2. De dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, i s het geldende aanbod. 

 

3.3. De dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking 

klant 4.1. De dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en producten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de dienstverlener bestaan uit het geven van advies in de breedste zin van het woord. Wanneer de klant een online cursus of dienst aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de online cursus voortijdig zou worden beëindigd door de klant, zal de klant toch tot volledige betaling moeten overgaan. 

 

4.2. De dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. De klant staat zelf i n voor de uitvoering en draagt daar dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 

 

4.4. De dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde in de facebookgroep of via e-mail. De klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

 

4.5. Wanneer de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. 

 

4.6. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt. 

 

Artikel 5 – Vergoeding 

 

5.1. Algemeen: De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen opleiding of product. De prijzen staan steeds vermeld op de website van de dienstverlener. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de klant.

 

 5.2. Facturatie en betaling 

5.2.1. Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken via het betaalportaal op de website.

 

 5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

5.3. Domiciliëring 

5.3.1. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via kredietkaart, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 oktober ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 november van de rekening gaan). De dienstverlener zal steeds een factuur hiervoor uitschrijven. 

 

5.3.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, s de dienstverlener gerechtigd om de dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

 

5.3.3. Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 6.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte producten te ontbinden. De dienstverlener heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail heeft ontvangen. 

 

6.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en online kant en klare lesmaterialen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale nhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 

7.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

7.2. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, terug te sturen naar de dienstverlener. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen i s verstreken. 

 

7.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

 

7.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig i s om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich i n de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

7.5. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de dienstverlener alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

7.6. De dienstverlener betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zo'n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 8 – Levering 

 

8.1. Voor aankoop van digitale producten en online cursussen gelden de volgende bepalingen: De klant krijgt deze onmiddellijk na zijn/haar betaling online ter beschikking en ontvangt deze ook per e-mail op het door hem/haar aangegeven e-mailadres. De inloggegevens worden ook na betaling bezorgd. 

Enkel bij een pre-order bestelling, zal de effectieve terbeschikkingstelling wat langer duren. Dit zal altijd transparant gecommuniceerd worden. 

 

Artikel 9 – Betwistingen 

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener via het e-mailadres lisa@studiobokka.be. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een product, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. 

 

Artikel 10 – Gebruikersaccount voor online trainingen 

10.1. Om toegang te krijgen tot online diensten, waaronder online trainingen, dient de klant op de website of het online platform een account aan te maken. De klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

 

10.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

10.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de dienstverlener de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

10.4. Wanneer de klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de dienstverlener dan i s de dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd s. 

 

Artikel 11 – Online trainingen 

11.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. 

 

11.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de dienstverlener de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

 

11.3. D e dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van fotografie, grafische vormgeving, social media en marketing. Met de online trainingen wenst de dienstverlener de klant de nodige tools bij te brengen. 

 

11.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website, e-mail of via een online platform. 

 

11.5. De klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen. 

 

11.6. M.b.t. de online cursussen: Na het einde van een online training, blijft de inhoud volgens een afgesproken tijd beschikbaar, zolang de dienstverlener, de online training en het online platform blijven bestaan. Indien de dienstverlener ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Toegang tot de speciale facebook groep wordt beperkt tot 10 weken. De afgesproken tijd wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd naar de klant. 

 

11.7. De klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen die onrechtmatig of schadelijk kan zijn voor de dienstverlener. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

 

12.1 Algemeen: de dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De klant erkent dat de dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting. De dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. De dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

 

12.2. Overmacht: de dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

 

12.3. Relaties met derden: voor zover de dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 

12.4. Contractuele tekortkomingen: indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de dienstverlener te wijten zou zijn, kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De aansprakelijkheid van de dienstverlener wordt bovendien beperkt tot de aansprakelijkheid die door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 12.5. Technische problemen website: de dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden. 

 

12.6. Website: de dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. De dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 

12.7. Eigen verantwoordelijkheid klant: De dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering door de klant zelf. 

 

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht 

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van de dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

 

13.2. De dienstverlener verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

 

13.3. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik

 

13.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

 Artikel 14 – Gegevensverwerking 14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk i s op de website. 

 

14.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy. 

 

14.3. In het kader van de diensten die de dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden i n het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de klant naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 15– Geheimhouding 

 

15.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar n verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, n het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, i nzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details nzake klanten en vroegere of potentiële klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

● het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen; 

● het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,; 

● het informatie betreft die partijen verplichten mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege; 

● een partij informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

 

15.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken. 

 

 

Artikel 16 – Algemeen 

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij 

 

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

 

16.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting ivm de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

bottom of page